Numunə:Wp/tly/Tarixədə ımrujnə ruj/May 7

Dmitry Medvedev official large photo -1.jpg

7 may

  • 1610 — Qalileo Qaliley çı Yupiterin iminə seqılə peyki pəydo kardə.
  • 1847 — Çı Amerika Tibb Assosiasiyə Filadelfiyada bino noə bedə.
  • 1954 — Amerika İconə Ştaton ,Fransa, İnqiltərə çı SSSRİ bə NATO omujən bey poəjənəti kardən.
  • 1974 — Çı Kobəsoni Almaniyə konsler Villi Brant ıştə koədə beşey cərış kardışe.
  • 2000 — Vladimir Putinin çı Rusiya president səçıniə bedə.
  • 2003 — 100 sorədə I bəjən sənibəton bə ko bey: Merkuri bə Zəmini iyən bə Həşi arə dəvarde.
  • 2008 — Dmitri Medvedyev çı Rusiya president səçıniə bey.