Numunə:Wp/tly/Tarixədə ımrujnə ruj/May 6

King George 1923 LCCN2014715558 (cropped).jpg

6 may

  • 1861 — Amerikadə vətəndoşə canq: Arkanzas nomədə ştat iconətiku co be çı AİŞ-9-nə ştat bedə.
  • 1910 — V Georq peş ıştə pə marde çı İnqiltərə kral bedə.
  • 1921 — Çı Səveti Rusiyə iyən çı Almaniya arədə bə savdı karde ray ğolışon kəşəşone.
  • 1940 — Con Steynbek Pulitzeri mıkafatı sedə.
  • 1954 — Rocer Bannister I mili bə 4 ləz vitə iminə odəm bedə.
  • 1971 — Yunanıstani iyən Albaniya aradə diplomatik ray bərpo bedə.
  • 1976 — İtaliyadə Firulidə nomədə şəhərədə bumalarzə 989 xonəxoş fotış karde.