Numunə:Wp/tly/Tarixədə ımrujnə ruj/May 5

CHANEL No5 parfum.jpg

5 may

  • 1260 — Xubilay xani çı Monqol İmperiya sərdor bey.
  • 1762 — Rusiya iyən Prussiya bə Sankt-Peterburq ray nomədə nıvıştemoni ğolışon kəşəşone.
  • 1764 — Rusiyədə iminə bəjən bo kinon verd doə xonəşon ejəşone.
  • 1920 — Çı Azərbaycan İnqilabi Mərənqo çı xani-bəqon zəminınoşon bə divojon doyro bə ray oməyn.
  • 1921 — Fransadə "Şanel" nomədə ətırışon bə odəmonışon edaştışone.
  • 1936 — İtaliyə canbozon çı Həbəşistoni mərənqo Əddis-Əbəbəşon qətımışon kardışone.
  • 1964 — Avropa şurə 5 mayış çı Avropə ruj beyış səloş jəşe.