Numunə:Wp/tly/Tarixədə ımrujnə ruj/May 31

RMS Titanic 3.jpg

31 may

  • 526 — Tırkiyədə buməlarzə nəticədə 250 həzo xonəxo mardə.
  • 1223 — “Kalka ru” nomədə mahrubədə Moğuli ləşqər de Şərq (Həşipemə) Slav ləşqəri davo kardışe.
  • 1910 — Cənubiyə ( Xəremə) Afrika İcoli ofəyə beydə.
  • 1911 — Titaniki qəmi sıftə kərə bə ov vadoə beydə.
  • 1935 — Pakistono qəniyə buməlarzə ışkil bıə bə 40 həzo insoni tələf bey.
  • 1961 — Cənubiyə (Xəremə) Afrika Respublika ofəyə bıə.
  • 1962 — Adolf Ayxman İsrailədə ehaştə bıə.