Numunə:Wp/tly/Tarixədə ımrujnə ruj/May 26

Eadred.jpg

26 may

  • 451 — Sasaniyon de Qafqazi xəlqon icobıə ləşkəri arədə Xalxal davo bino bıə.
  • 946 — Edred çe İnqiltərə potşo elan bıə.
  • 1889 — Eyfel qulləo sıftənə lift oko doə bıə.
  • 1896 — Çe Rusiya oxonə çar II Nikolay bə taxt nıştə.
  • 1908 — Çe İroni Məscid Süleyman (مسجد سليمان) şəhro Miyonə Şərqədə (Həşipemədə) sıftənə neftə konə oşko kardə bıə.
  • 1918 — Qurcuston Demokratikə Respublikə ofəyəbıə.
  • 2006 — İndoneziyao buməlarzə nəticədə 5700 xonəxo mardə, didərqin bıə ıştə kə-bəo 200 həzo xonəxo.