Numunə:Wp/tly/Tarixədə ımrujnə ruj/May 2

Tony Blair.jpg

2 may

  • 1892 — Çı Rusiyə imperiyadə iminə bəjən Kievədə de toki tramvay bə ko dənə bey.
  • 1935 — Sovet Sosialist İttifoği arədə de Fransə bəyəndı dastqəte raysə ğolış noşone.
  • 1968 — İsrailədə iminə televindoni nişo doy səş qətışe.
  • 1982 — Folklen nomədə sərku roysə İnqiltərə de Arqentinə canq bino bey.
  • 1984 — F-16 nomədə ıştənəpəron Tukiyədə omışte bə ray oməyn.
  • 1997 — Toni Bler çı Yolə Britaniya nəxos vəzir səçınyə bey.
  • 2004 — Panamadə parlamentışon səçınişone.