Numunə:Wp/tly/Tarixədə ımrujnə ruj/May 1

Queen Victoria by Bassano.jpg

1 may

  • 1751 — Tarixədə iminə hənək de kriketi Amerikadə dəvardoniyə bə.
  • 1851 — Londonədə Kraliçə Viktoriya yolə təmşoş onoşe.
  • 1865 — Çı Braziliya imperiya,Urqvay iyən Arqentinə seqlə dusti ğolışon kəşəşone.
  • 1884 — Flitvuld Uolker AİŞ-də iminə beysbol hənək kardə siyo dimə vərzışkor be.
  • 1930 — Bə Pırtənə planeti Pluton nomi doə be.
  • 1948 — Çı Koreya Xəlği Demokratə Respublikə bino noə bey.
  • 1977 — İstanbulədə Koy ruji dəvoniədəy 36 xonəxo kıştə bə.