Numunə:Wp/tly/Tarixədə ımrujnə ruj/Iyun 3

Spanish Florida Map 1803.jpg

3 Iyun

1539 — Florida bənə İspaniya zəmini elan be.

1927 — Yunanıstanda nuə kontitusiya ğəbul bıə.

1940 — Çe Almaniya ğuvvon Parisi bombardman kardedən.

1959 — Sinqapur konstitusiyaş qəbul karde, həmən ıştəniidarə huquqış ğəzənc kardışe. 2000 — Sankt Peterburqədə çe pivə festival başə qıne.

2006 — Çe Çernoqoriya parlament bə kişvəri mustəqiləti sədo doşe.

2006 — İrağədə 5 kəs Rusiyə diplomatonışon dıziyə bəpeşt kıştışone.