Numunə:Wp/tly/Tarixədə ımrujnə ruj/Iyun 2

Heinrich Leutemann, Plünderung Roms durch die Vandalen (c. 1860–1880).jpg

2 Iyun

455 — Vandalon bə Roma hurrəc kardışone, şəhərışon dı həftə talan kardışone.

1865 — Amerika Vətəndaşə* Canq bəsə qıne.

1938 — Azərbaycanədə iminə aviasiya qrupi soxtışone.

1941 — Turki Cəzo ğanuni 526-nə maddədə bıə dəyişiyonədə bə ərəbi zəvonədə əzon iyən nomoj handəkəson cəzo nəzərdə qətə be.

1946 — Referendumi nəticədə İtaliyadə monarxiyə peqordonə be, kişvər İtaliya Respublika elan be. Çe İtaliya kral II Humbertışon surgin karfışone.

1953 — Çe İngiltərə kraliça Elizabet (Elizabeth) taxtisə nışde.

1992 — Danimarkadə referendum dəvordınyə be. Çe Avropa İbeyəti əsason nişon doə Mastrixt (Maastricht) Zındeqin rədd kardə be.