Numunə:Wp/tly/Tarixədə ımrujnə ruj/Fevral 25

Qəməl Əbdul Nassir

25 fevral

1925 — Yaponiya iyən SSRİ arədə diplomatik munasibəton bastə bin.

1945 — Dıminə Dınyo canq: Turkiyə bə Almaniya canq elan kardedə.

1951 — Çe Argentina şəhər Buenos-Ayresədə iminə Pan Amerikan Hənəkon dəvardedən.

1954 — Qəməl Əbdul Nassir çe Misiri sər nazir bıe.

1992 — Erməni ləşkəron de 366-nə motootəşə dviziyə Xocalı səpe hurrəc kardışone.