Numunə:Wp/tly/Tarixədə ımrujnə ruj/Fevral 18

Qambiya boydəğ

18 fevral

1451 — Fateh Sultan Mehmet dıminə kərə bə taxt peşe.

1855 — II Aleksandr çe Rusiya İmperiya imperator bıe.

1952 — Turkiyə iyən Yunanıstan bə NATO ğəbul bıən. Kipr iyən dıyo Egey məsəlonədə miyonədəşon mubahisə bıə dı qılə dəvləti i vaxtəda bə alyans ğəbul bıe çe NATO prinsipial movqe bıə.

1965 — Çe Yolə Britaniyə Afrikədəkı mustəmləkə, dəvlət Qambiya ıştə mustəqiləti elan kardəşe.

1990 — Erməni terroriston çe Yevlax-Laçıni roy 105-nə km-də, de "Şuşa-Bakı" marşruti şə avtobusşon tıpnəşone, nəticədə xəyli inson təıəf bıə.

2004 — İronəda kimyəvi maddon kırnə poyizi tıpe nəticədə 5 kandi volo bıə, 320 kəs odam tələf bıə.