Numunə:Wp/tly/Tarixədə ımrujnə ruj/Fevral 17

Niso Afrikə Respublikə

17 fevral

1854 — Yolə Britaniyə iştə Afrikədəkı mustəmləkə, çe Sıvəynə Respublikə (isətnə Niso Afrikə Respublikə) mustəqillətiş zınəşe. In, Afrika qitədə mustəqiləti bə das vardə iminə dəvlət be.

1863 — Cenevrədə Beynəlxəlq Sıə Xaçi Komitə təsis bıe.

1947 — Çe "Amerikə sədo" radio ləpon kanə SSRİ məkanadə pevolo bin.

1979 — Çini ləşqəron bə Vyetnami ərazi dəşin, əçey i hissə işğal kardışone.

2008 — Kosovo ıştə mustəqiləti elan kardışe.