Numunə:Wp/tly/Tarixədə ımrujnə ruj/Fevral 16

Fidel Kastro 1959

16 fevral

1916 — İminə Dınyo Canqi dəvardemonədə Qafqazi istiqamətədə hurrəci dəvom kardə Rusiya qoşunon çe Turkiyə Ərzurum vilayətış işğol kardəşe.

1918 — SSSR - i volo be bəpeşdə Litva dəvlət, iştə mustəqilləti elan kardışe.

1933 — Çe Almaniya vədəomə təcavuzi qoroş i bıə Çexoslovakiyə, Rumıniyə iyən Yuqoslaviyə "Qədə Antanta" ibemonşon onoşone.

1936 — İspaniyədə dəvardə parlamenti səçınyəyonədə kommunison onoə Xəlqi Cəbhə zu oməy.

1956 — Britaniyədə kışde hukum ləğv bıe. Im, çe Avropa Şura kişvəron arədə bə kışde hukmi ləğvi aid iminə qəmonədə qıley be.

1959Fidel Kastro bə Kuba sər naziri vəzifə icra karde bino kardışe.

1999 — Uzbekistonıi paytax Daşkəndi miyonədə terrorə hadisə bıə, kali tıpnəyon nəticədə 15 kəs tələf bıə, xəyli odəm yarəjə bıə.