Numunə:Wp/tly/Tarıxədə ımrujnə ruj/Yanvar 7

Galileo.arp.300pix.jpg

7 yanvar

  • 1598 — Boris Qodunov bənə Rurikon sulalədə nıbə iminə şəxsi çe Rusiya sərdor bıe.
  • 1610 — Qalileo Qaliley de ıştə teleskopi vasitə planet Yupiteri ço qılə peykış oşkor kardışe.
  • 1782 — AİŞ-i iminə kommersiya bank, Şimoli Amerika Banki obemon be.
  • 1910 — Fransa pilot Ubert Latham aviasiya tarixdə iminə kərə 1000 metrisən bə pe post be.
  • 1927 — London iyən Nyu-Yorki arədə iminə ibəsə qiton-arə telefonə qəp jəşone.
  • 1953 — AİŞ-i prezident Harri Trumen ıştə məmləkəti bə hidrogenə bomba malik beyış okardışe.
  • 1979 — Vyetnami ləşkəron çe Kamboca Pol Pot rejimiışon peqordıneşone.
  • 1989 — Naxçıvan MSSR əraziədə SSRİ-Turkiyə sərhəddə inyenerə bastemonon volo bin.