Numunə:Wp/tly/Tarıxədə ımrujnə ruj/Yanvar 5

Steam engine in action.gif

5 yanvar

  • 1769 — İngilisə muhəndis Ceyms Uatt qarmə maşini patentı səydə.
  • 1809 — Turkiyə iyən İngilistoni aradə canq de Sultaniyə sulhi bəsə qıne.
  • 1895 — Rentgenə şuon ofəyə bin.
  • 1930 — UİK(b)P MK "Kollektivləti tempon iyən dəvlətədə Kolxoz Ovdonəkardero Koməqə Tədbiron barədə ğəror doşe. In tarix navkonə SSRİ-də həmməyəvonə kollektivəti bino be hesob bedə. Bı Ğərori qoroş SSRİ-də kollektiəti tobə pencsori oxoy (1932) bəsə qınəninbe. Bo Qafqazi oxonə tarix 1930-nə sori pozi muəyyən kardə bıəbe.
  • 1969 — SSRİ bə planet Venera kosmik aparat vığandışe. Aparat bə təyin bıə vırə bə 4 manq rəsəy.
  • 2006 — Səhhətədəş problemon əməl omə İsraili sər nazir Ariel Şaron vəzifəku beşe.