Numunə:Wp/tly/Tarıxədə ımrujnə ruj/Yanvar 20

John F Kennedy.jpg

20 yanvar

  • 1265 — Hersoq Lankaster ingilison iminə parlamentış qırd kardışe.
  • 1944 — Dıminə Dınyo Canqi vaxti Yolə Britaniya hərbi həvo ğuvvon bə Berlin 2300 ton bomba şodoəşone.
  • 1961 — Con Kennedi AİŞ-i 35-nə prezident səçınişone.
  • 1980 — AİŞ-i prezident Cimmi Karter çe Moskva Tovostonə Olimpiada boykot karde barədə elanış doy.
  • 1990 — De SSRİ prezident Mixail Qorbaçovi hamye, soveti ləşkəri hisson həm de hışki, həmən de dıyo bə şəhər Boku hurrəc kardışone. In hurrəci nəticədə 150-sən ve dincə sakin fot bıə, çand sa insonon yarajə bıən.
  • 1996 — Yasir Ərəfat Fələstini prezident səçınyə bıə.
  • 2010 — Bokuədə 20 Yanvar abidə-kompleksi obemon bıə.