Numunə:Wp/tly/Tarıxədə ımrujnə ruj/Yanvar 18

RIAN archive 601181 In a street of Leningrad after German air raid.jpg

18 yanvar

  • 1654 — Pereyaslavi radadə Ukrayna - Rusiya ibemoni barədə ğəror ğəbul be.
  • 1670 — Henri Morqan Panamaş qətışe.
  • 1896 — Nyu-Yorkədə Rentgen cihazi iminə təqdimat bə sə qınye.
  • 1911 — İminə kərə ışdənpər karabli səpe nışde. Pilot Yucin B. Elay, San-Fransisko limanədə çe "USS Pennsylvania" sivədə enlşde.
  • 1943 — II Dınyo Canq: Soveti ləşqər çe Leninqradi 872 ruj dəvom kardə muhasirəş bırnişe.
  • 2005 — 800 kəs sərnışin qətə ışdənpər "Airbus A380" Fransa şəhər Tuluzadə bə mətbuati təqdim be.