Numunə:Wp/tly/Portal tarıx zındəyon?

MontreGousset001.jpg
  • İminə həzosorədə 365 həzo 250 ruj, dıminə həzosorədə 365 həzo 237 ruj bıə. Seminə həzosorədə 365 həzo 242 ruj bəbe.
  • İminə reklam 1477-nə sorədə İngilistonədə istehsal bıə. In, çe dıvoə kitobi reklambe.
  • Tarixədə ən kırtə muharibə 1896-nə sori avqusti 27- də, Yolə Britaniyə iyən Zanzibari arədə bıə. In canqi 38 dəğə dəvom kardəşe.
  • “Sasorə muharibə” (1337-1453) de fasilon 116 sor dəvom kardəşe.
  • Romə ğoşunədə har çodoədə 10 əsğər mandedəbe. Har çodo sərdori vıjnidəbin, bə əvi “dekan” votedəbin.
  • İ sorədə 21 milyon 557 həzo 600 ləz heste.
  • Sıftənə coğrafi atlas nuə ğərinə bə nav, 150-nə sori, çe alim Potolomey tərəfiku ofəyə bıə, 1477-nə sori şəhri Baloniyadə çap bıə.
  • İbn Sina Buxara şəhərdə 980-ci sorədə nənəku bı. Əv 99 kitob nıvıştə. Əv filosofi həxədə, tibb həxədə, astronomiya həxədə və şeir nıvıştə.
  • --
  • --