Template:Wp/tly/Portal mədəniyət zındəyon?

  • "#" - nışonə adətən “çərçivə”, “numrə” yaxud “funt”i nışonə hesob bedə. Əslədə isə çı nışonə rəsmi nom oktotorpe.
  • Taylandi milliyə himn 1902-nə sorədə çe rusi bəstəkar Pyotr Şurovski tərəfo nıvışdə bıə.
  • Həmmə kişvəron əsğəron dışdə rostə dasdi səlom doydən.
  • Tudori sərdorəti vaxti, İngilistonədə dəkır basdə bıə korset iyən bilənqədə veynə dastinon, çe bakirəti əlomət hesob bedəbin.