Template:Wp/nog/Баслык

Wikipedia-logo-v2.svg

Ногай тест википедиясына хош келдинъиз!


Аьр ким де язып болатаган эркин эм ашык энциклопедия.
Буьгуьн 9 Коькек 2022 йыл
Ногай википедиясында 1,047

макала бар.

Latın Nogay elifbeside tapıla.