Template:Wp/nod/ᨩᩨ᩵1A60

ᨾᩱ᩶ᩈᨠᩫ᩠ᨯ

Template documentation[view] [edit] [history] [purge]

ᨿᩢ᩠ᨦ​ᨷ᩵​ᨲᩫ᩠ᨠ​ᩃᩫ᩠ᨦ ᩅ᩵ᩤ​ᨲ᩠ᩅᩫ​ᩀᩪᨶᩥᨣᩰᩫ᩠ᨯ​ᩁ᩠ᨿᨠ​ᩋᩉ᩠ᨿᩢᨦ​ᨶᩲ​ᨣᩤᩴᨾᩮᩬᩥᨦ ᨧᩧ᩠ᨦ​ᨩᩲ᩶​ᨾᩯ᩵​ᨷᩯ᩠ᨷ​ᩋᩬᨠ​ᨩᩨ᩵ᨻᩮᩬᩥ᩵ᩋ​ᨸᩖ᩠ᨿ᩵ᩁ​ᩀ᩵ᩣ᩠ᨦ​ᨦᩣ᩠ᨿ

ᩁᩉᩢ᩠ᩈ ᩁᩪᨷ ᨾᩯ᩵​ᨷᩯ᩠ᨷ ᨩᩦ᩵​ᨴᩦ᩵​ᩈᨯᩯ᩠ᨦ
1A54  ᩔ {{ᨩᩨ᩵1A54}}
1A55  ᩕ {{ᨩᩨ᩵1A55}} ᩁ ᩌᩰᩫᨦ
1A56  ᩖ {{ᨩᩨ᩵1A56}} ᩃ ᩉ᩠ᨶᩬ᩠᩶ᨿ
1A57  ᩗ {{ᨩᩨ᩵1A57}} ᩃ ᨴᩘ᩠ᩃᩣ᩠ᨿ
1A59 {{ᨩᩨ᩵1A59}} ᨦ ᩉ᩠ᨶᩮᩬᩥᩋ
1A5A {{ᨩᩨ᩵1A5A}} ᨻ ᩉ᩠ᨶᩮᩬᩥᩋ
1A5B {{ᨩᩨ᩵1A5B}} ᩉᩣ᩠ᨦ ᨮ ᩁᩂ​ᩉᩣ᩠ᨦ ᨻ
1A5C {{ᨩᩨ᩵1A5C}} ᨩᩮᩥ᩠ᨦ ᨾ
1A5D {{ᨩᩨ᩵1A5D}} ᨩᩮᩥ᩠ᨦ ᨷ
1A5E {{ᨩᩨ᩵1A5E}} ᨩᩮᩥ᩠ᨦ ᩈ
1A60  ᩠ {{ᨩᩨ᩵1A60}} ᨾᩱ᩶ᩈᨠᩫ᩠ᨯ
1A61  ᩡ {{ᨩᩨ᩵1A61}} ᨾᩱ᩶ᨠᩡ
1A62 {{ᨩᩨ᩵1A62}} ᨾᩱ᩶ᨪᩢ᩠ᨯ
1A63 {{ᨩᩨ᩵1A63}} ᨾᩱ᩶ᨠᩣ
1A64 {{ᨩᩨ᩵1A64}} ᨾᩱ᩶ᨠᩣᩉᩖ᩠ᩅᨦ
1A65 {{ᨩᩨ᩵1A65}} ᨾᩱ᩶ᨠᩥ
1A66 {{ᨩᩨ᩵1A66}} ᨾᩱ᩶ᨠᩦ
1A67 {{ᨩᩨ᩵1A67}} ᨾᩱ᩶ᨠᩧ
1A68 {{ᨩᩨ᩵1A68}} ᨾᩱ᩶ᨠᩨ
1A69 {{ᨩᩨ᩵1A69}} ᨾᩱ᩶ᨠᩩ
1A6A {{ᨩᩨ᩵1A6A}} ᨾᩱ᩶ᨠᩪ
1A6B {{ᨩᩨ᩵1A6B}} ᨾᩱ᩶ᨠᩫ᩠ᨦ
1A6C {{ᨩᩨ᩵1A6C}} ᨾᩱ᩶ᨠᩬᩴ
1A6D {{ᨩᩨ᩵1A6D}} ᨾᩱ᩶ᨠᩭ
1A6E {{ᨩᩨ᩵1A6E}} ᨾᩱ᩶ᨠᩮ
1A6F {{ᨩᩨ᩵1A6F}} ᨾᩱ᩶ᨠᩯ
1A70 {{ᨩᩨ᩵1A70}} ᨾᩱ᩶ᨠᩰ
1A72 {{ᨩᩨ᩵1A72}} ᨾᩱ᩶ᨠᩲᨾ᩠ᩅ᩶ᩁ
1A73 {{ᨩᩨ᩵1A73}} ᨾᩱ᩶ᨠᩮᩢᩣᩉᩬᩴ᩵ᩉ᩠ᨶᩧ᩶ᨦ
1A74 {{ᨩᩨ᩵1A74}} ᨾᩱ᩶​ᨠᩢ᩠ᨦ
1A75 {{ᨩᩨ᩵1A75}} ᨾᩱ᩶​ᩀᩢ᩠ᨠ
1A76 {{ᨩᩨ᩵1A76}} ᨾᩱ᩶ᨡᩬᩴᨩ᩶ᩣ᩠ᨦ
1A77 {{ᨩᩨ᩵1A77}} ᨾᩱ᩶ᨠᩬᩴᩉ᩠ᨶᩮᩬᩦ
1A78 {{ᨩᩦ᩵1A78}} ᨾᩱ᩶ᩈᩬᨦᩉ᩠ᨶᩮᩬᩥᩋ
1A79 {{ᨩᩨ᩵1A79}} ᨾᩱ᩶ᩈᩣ᩠ᨾᨡᩦ᩠ᨯ
1A7A {{ᨩᩨ᩵1A7A}} ᩁ ᩉ᩶ᩣ᩠ᨾ
1A7B {{ᨩᩨ᩵1A7B}} ᨾᩱ᩶ᨪ᩶ᩣᩴ
1A7C {{ᨩᩨ᩵1A7C}} ᩁ ᩉ᩶ᩣ᩠ᨾ​ᨡᩧ᩠ᨶ​ᩃᩨ᩶
1A7F ᩿ {{ᨩᩨ᩵1A7F}} ᨾᩱ᩶ᩁᩉᩢ᩠ᩈ
1A80 {{ᨩᩨ᩵1A80}} ᩃᩮ᩠ᨡ​ᩉᩰᩁᩣ​ᩈᩪᨬ᩺
1A90 {{ᨩᩨ᩵1A90}} ᩃᩮ᩠ᨡ​ᨵᩢᨾ᩠ᨾ᩺​ᩈᩪᨬ᩺