Template:Wp/bbj/Content-chant-raliement

Retour à la page

Titre Edit

Paroles Edit

'pə ̀ ghɔ̂ tə́ taḿ nə̂ dhə̂ guŋ ƴɔ́k ,

Cú’tə pǒ a lá’ pƴə̀ ,
pƴə́ dɔ pə́ guŋ ƴɔ́k ,

Guŋ ƴɔ́k bə́ guŋ Sǐ ,
Mo tsʉ́ shə́ m guŋ bê e gɔ pfʉ́. Mo yə ê lé tʉ̌ guŋ ƴɔ́k pə́ ,
lə́ pə́ də́ nʉ́nƴɔ́ tʉ́ ,

pƴə́ gɔ la’ pə́ pfʉ́ ,
pfʉ́ pə́ nwə́ nʉ́nƴɔ́'

Refrain Edit

Pƴə̌ bə́ shʉ́m gʉŋ,

bwɔ́k pə́ da’ ta’ ƴwə́ ,

nə̂ ŋkə̀nƴə̀ bwíŋbwíŋ ,

nə̂ nə bwíŋ guŋ ƴɔ́k pə̀ [bis]