Template:Wp/arn/Kimimi

...Leftraru choyüy 1535 mew ka ḻay 1557? 1
...Pascual Coña chillkatuy kiñe Chillka Kuifike che yem chumgechi ñi admogefel egn pingelu? 2
...Tiye chumül llituy chillka wiringey wiriwe emu, ngefuy wirifuy patiru? 3