This is the documentation page for Module:Wt/ksh/scripts

He en däm Moduhl wääde Schrefte beschrevve. Eruß küdd Leß. Dä ier Endäxe sin de Schreffköözelle noh de ISO 15942.

Doh dren fengk mer pro Köözel wider en Leß. Di hät Nahme als Endäxe, un do drövver fengk mer:

Endäx  —  Aanjahbe
nahme  —  En Leß met Nahme för di Schrevv op Kölsch.
grama  —  Kann sin, ed es nit doh. Söns ei Köözel för alle Nahme en dä Leß met de kölsche Nahme, udder en Leß med jenauesuvill Köözelle wi Nahme. Di bedügge:
daaaS  —  Dä Nahme för die Schprooch sen vier Wööter, un et läzde derfun es „Schreff“. De „einfacher jemaate schinehsesche Schreff“, för e Beischpell.
daaN-S  —  Dä Nahme för die Schprooch es esu jät wi „ahl onjaresche Ruhne-Schreff“.
daaS  —  Dä Nahme för die Schprooch sen drei Wööter, un et drette es „Schreff“. De „kaukahsesch albahnesche Schreff“, för e Beischpell.
daN-N-S  —  Dä Nahme för die Schprooch es esu jät wi „neuje Tai-Lue-Schreff“.
daN-S  —  Dä Nahme för die Schprooch es esu jät wi „malledihvesche Thahna-Schreff“.
daS  —  Dä Nahme för die Schprooch sen zwai Wööter, un zwaite es „Schreff“. Alsu „arrahbesche Schreff“, för e Beischpell.
daSN  —  Dä Nahme för die Schprooch es för e Beischpell es esu jät wi de „endesche Schreff Devanajari“.
dN  —  Dä Nahme för die Schrevv es ei Woot ävver ed es kei „Schreff“ dren. „Hangjuhl “ es e Beischpell derför.
dN-aS  —  Dä Nahme för die Schprooch es för e Beischpell es esu jät wi de „Estrangjelo-sühresche Schreff“.
dNN  —  Dä Nahme för die Schprooch sen zwai Wööter udder Boochschtahbe. De „Linear A“ wöhr e Beischpell derför.
dN-N-S  —  Dä Nahme för die Schprooch sen drei Houpwööter met Bendeschtresche derzwesche. E Beischpell es de „Enschrefte-Pahlavi-Schreff“.
dN-S  —  Dä Nahme för die Schprooch es e Houpwööter met einem Bendeschresch un „Schreff“ derhenger. E Beischpell es de „Ruhne-Schreff“.
dS  —  Dä Nahme för die Schprooch es e Houpwööter met „Schreff“ dren. E Beischpell es de „Blindeschreff“.
eaS  —  Dä Nahme för die Schprooch sen zwai Wööter, un zwaite es „Schreff“, ävver et jitt mieh wi eine vun dänne. Alsu ene „Korrejahnesche Schreff“, för e Beischpell.
dS  —  Dä Nahme för die Schprooch es e Houpwööter met „Schreff“ dren, ävver et jitt mieh wi eine vun dänne. E Beischpell es en „Sümbohlschreff “.
xaaa  —  Dä Nahme sen drei klein jeschrevve Wööter. Ed einzejje Beischpell es: „weße mer nit“.
xaN  —  Dä Nahme för die Schprooch es för e Beischpell es esu jät wi de „mathemahtesche Zeische“.
xaS  —  Dä Nahme för die Schprooch es för e Beischpell es esu jät wi de „keine Schreff“.
xN-N  —  Dä Nahme för die Schprooch es för e Beischpell es esu jät wi de „Bliss-Symbohle“.
xS  —  Dä Nahme för die Schprooch es för e Beischpell es esu jät wi de „Kejlschreff“.