هٱیاریک:آلشدکاری

This page is a translated version of the page Help:Editing and the translation is 100% complete.

ایرو ایسا ایتٱرین لینکٱلی ن ڤ پروژاٛیٱلی هومدائی بجۊرین ک منسۊݩ ڤٱرگاٛیٱلی هٱیاریگر هڌ.

  • هٱیاری:هئلکرد - آلشدکاری هئلکرد لٱت هٱیاری من متا_ڤیکی (دیارگٱهی سی ٱنجۊمکاری پروژاٛیٱل ڤیکی‌مدیا)
  • هٱیاری:هئلکرد - آلشدکاری هئلکرد هٱیاریٱل منMediaWiki.org (دیارگٱهی سی بٱرنۊمه مدیاڤیکی)