Category:Wp/tzm/ⵜⴰⴷⵍⵙⴰ

ⴳ ⵜⴼⵍⵙⴰⴼⵜⵜⴰⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⴰⵙⵙⴰⵖ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵉ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵙⴽⵔ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵙ ⵉⴼⴰⵙⵙⵏ ⵏⵏⵙ. ⴰⵏⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰ ⵓⴳⴰⵎⴰ. ⵙ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵏⵏⴹⵏⵉ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵍⵎⴷ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴳ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵎⴰⵛⵉ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵙ ⴷ ⵉⵍⵓⵍⴰ. ⴽⵉⴳⴰⵏ ⴰⵢⴰ ⵉⵜⵜⵖⵉⵍ ⴰⵏⵖ ⵉⵙ ⴷ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰ ⵜⵥⵍⵉ ⵙ ⵜⵉⴼⴼⵓⴳⵏⴰ, ⵎⴰⵛⴰ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵜⵏⵓⵍⵓⵊⵉⵢⵉⵏ ⵓⴼⴰⵏⵜ ⵎⴰ ⵙ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵏ ⵉⵎⵓⴷⴰⵔ.

ⴳ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⵜⵜⴰⵏⵜ, ⵜⴰⴷⵍⵙⴰ ⵜⵍⴰ ⴰⵏⴰⵎⴽ ⵉⵏⵢⴰⵎⴰⵏ ⵉⵎⵉⴽⴽ: "ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ ⵉ ⵢⵉⵜⵙⵏ ⵎⴷⴷⵏ" ⵏⵖ " ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵜⵏ ⵉⵙⵎⵓⵏⵏ". ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵍⵓⵏⵉⵙⴽⵓ ⵜⴻⵜⵜⵉⵏⵉ: ⴳ ⵓⵏⴰⵎⴽ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⵉⵔⵉⵡ, ⵜⴰⴷⵍⵙⴰ...

Pages in category "Wp/tzm/ⵜⴰⴷⵍⵙⴰ"

This category contains only the following page.