Category:Wp/guc/Wiki-Antirawaa

wayuunaiki ashajaa

Süpülajana ashajiraa sünain wanee Wiki-kepein

  • Espacios para encuentros
Antirawaa süpüla ashajaa
Pünülia Pütchi A'yatawaa Emeeirü
User:Apushanap pendiente pendiente pendiente
User:Yajaira1990 Yonna Ekirajülii pendiente
User:Wikiyalapi Aacheemaajatü wayuu Ekirajülii pendiente
User:Leigra59 pendiente pendiente pendiente
User:Maipu Ju'uluku jukuwa'ipa kamaneewa-A'ttieekat Ekirajülii pendiente
User:Neima Paz Jaipai otta Iita A'yataasü taya sümaa Wikipeetia otta Kimera neimarjusayu@gmail.com
User:Leonfd1992 Tü aashiajawaa su'utpünaajatkaa 69 A'yataashi sümaa Kimera otta Wikipeetia Lndf.dez@gmail.com
User:Sol1712 pendiente pendiente pendiente

Maka ke'ireein paa'in aliikiraa wanee ayaakuwa, püjütta ne'e ya'aya:

Püshajaa pünülia ya'aya

ASHAJIRAA TANÜLIA (Inscripción)

This category currently contains no pages or media.